Vereniging van Eigenaren

Wie een appartement koopt is automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het lidmaatschap van de VvE is niet tussentijds opzegbaar. Pas wanneer het appartement wordt verkocht vervalt het lidmaatschap. Net als bij een sportvereniging betaalt u maandelijks een bijdrage, de zogenoemde ‘maandelijkse servicebijdrage’.

Een VvE draagt zorg voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken van het gebouw inclusief bijbehorende grond en behartigt de belangen van de gemeenschappelijke eigenaren. De gemeenschappelijke zaken staan beschreven in de Akte van Splitsing en het Reglement van Splitsing.

Akte van Splitsing

Wanneer privégedeelten (bijvoorbeeld appartementen, bergingen en parkeerplaatsen) los van elkaar verkocht kunnen worden spreekt men ook wel van een gebouw dat ‘gesplitst’ is. De notaris stelt dan een Akte van Splitsing op waarin het gebouw en de afzonderlijke appartementsrechten nauwkeurig worden omschreven. Ook staan in de Akte van Splitsing de breukdelen per appartement en de verdeling van de kosten vermeld.

Bij de Akte van Splitsing hoort een ‘splitsingstekening’. Hierop worden de grenzen van de individuele appartementen (privégedeelten) en de gemeenschappelijke gedeelten aangegeven.

Reglement van Splitsing

In de Akte van Splitsing wordt vaak verwezen naar een Modelreglement. Het Modelreglement is opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en omvat regels voor de VvE en de individuele eigenaren. Het KNB heeft de volgende Modelreglementen opgesteld: 1972, 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017. Op 19 december 2017 is het meest recente Modelreglement vastgesteld: Modelreglement 2017.

Algemene ledenvergadering

Het belangrijkste orgaan binnen de VvE is de algemene ledenvergadering. In de algemene ledenvergadering worden besluiten genomen over onder andere de vaststelling van de maandelijkse servicebijdragen en het uit te voeren onderhoud. Als lid van de VvE kunt u altijd de algemene ledenvergadering bijwonen en uw stem uitbrengen.

Bestuur

De algemene ledenvergadering kan in sommige gevallen een bestuur benoemen die voorziet in de dagelijkse leiding van de VvE. Het bestuur voert onder andere de besluiten van de algemene ledenvergadering uit, stelt de jaarcijfers inclusief de begroting op en beheert de middelen van de VvE. De bevoegdheden van het bestuur staan vermeld in de wet, de Akte van Splitsing en het Reglement van Splitsing. De VvE kan ook besluiten om het beheer uit te besteden aan de professionele beheerder.

Reservefonds

In de wet staat dat elke VvE een reservefonds in stand moet houden om daarvan het onderhoud in de komende jaren te kunnen betalen. Lees meer over de manieren om het reservefonds in stand te houden.