Geluidseisen airco’s

De meteorologische zomer is goed begonnen met deze eerste week van juni, een temperatuur van 27 graden is behaald. Zullen de hitterecords in 2021 elkaar weer in rap tempo gaan opvolgen? Het is dan ook niet zo gek dat er steeds meer wordt nagedacht over de aanschaf van een airco. Met name binnen appartementencomplexen kan de temperatuur hoog oplopen.

Sinds 1 april 2021 gelden er voor het plaatsen van airco’s en warmtepompen strengere regels. Deze installaties mogen namelijk niet meer geluid veroorzaken dan 40dB. Deze norm geldt niet voor de installatie zoals deze uit de fabriek komt, maar wanneer de installatie is geplaatst. Met andere woorden: vanaf de plaats waar de airco of warmtepomp is geïnstalleerd mag deze niet meer dan 40dB geluid produceren gemeten vanaf de buren.

Deze landelijke geluidsnorm is het maximaal aantal toelaatbare decibel. Het kan zijn dat een VvE hiervan afwijkt en een nog strengere geluidsnorm vaststelt in de algemene ledenvergadering. Indien u als eigenaar overweegt om een airco of warmtepomp te plaatsen heeft u toestemming nodig van de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan eventueel aanvullende eisen stellen zoals een verplichting tot jaarlijks onderhoud en een vakkundige installatie.

Het is aan te raden om de eisen voor het plaatsen van een airco of warmtepomp vast te laten leggen in een gebruikersovereenkomst. Een gebruikersovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten tussen de eigenaar en de VvE waarin zaken als installatie, onderhoud, aansprakelijkheid en verzekering worden geregeld. Ook is hier vaak een zogenoemd ‘kettingbeding’ in opgenomen wat inhoudt dat de overeenkomst overgaat op de opvolgende eigenaar.

Kortom, bent u van plan om een airco te plaatsen voor wat verkoeling in uw appartement? Houdt dan bij het kiezen van het type rekening met de maximale geluidsnorm en vraag eerst toestemming aan de VvE alvorens u overgaat tot plaatsing.


De WBTR en de VvE

Op 1 juli 2021 treedt de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR) in werking. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van het bestuur en de toezichthouders binnen onder andere Verenigingen en Stichtingen verbeteren. Door onder andere taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid wettelijk vast te leggen hoopt men misstanden als belangenverstrengeling en onbehoorlijk bestuur te voorkomen. Een veel gestelde vraag van besturen van VvE’s binnen ons beheer is: geldt de WBTR ook voor ons als bestuur van een VvE?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, de WBTR geldt niet voor VvE’s. Door de WBTR worden bestuurders en toezichthouders gedwongen om afspraken vast te leggen en te waarborgen voor zover dat nog niet is gedaan binnen Verenigingen of Stichtingen zoals deze rechtspersonen zijn geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hoewel enkele artikelen uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek weliswaar van toepassing zijn op een VvE, is de VvE apart geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Het belang van een kascommissie wordt hiermee wel nogmaals benadrukt. In de praktijk merken wij dat leden niet staan te springen om zitting te nemen in de kascommissie. In de wet staat echter dat de algemene ledenvergadering jaarlijks een kascommissie dient te benoemen die bestaat uit minimaal twee leden. De kascommissie heeft als taak om de financiële stukken te controleren en een advies uit te brengen aan de algemene ledenvergadering om het bestuur al dan niet te dechargeren voor het gevoerde beleid.


Aangepaste openingstijden 5 mei 2022


De actualiteit leert ons helaas dat vrede en vrijheid niet altijd vanzelfsprekend is.
Op 4 en 5 mei eren en herdenken wij daarom onze vrijheid. Ons kantoor is morgen (5 mei) vanaf 12.00 uur gesloten.

Voor spoedeisende zaken kunt u uiteraard contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 410 559. Voor alle overige zaken zijn wij u graag op vrijdag 6 mei aanstaande weer van dienst.



Geen fysieke vergaderingen

Tijdens de COVID-19 persconferentie van 13 oktober jl. heeft de Rijksoverheid de maatregelen helaas weer aangescherpt naar een gedeeltelijke lockdown. Hoewel het nog steeds is toegestaan om fysieke bijeenkomsten te houden met maximaal 30 personen, heeft ons kantoor besloten om voorlopig geen fysieke algemene ledenvergaderingen meer bij te wonen.

Wij zijn van mening dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor de veiligheid van zowel onze medewerkers als voor de leden van onze VvE’s. Het bijwonen van meerdere fysieke algemene ledenvergaderingen draagt naar onze mening niet bij aan het beperken van de risico’s voor de verdere verspreiding van COVID-19 (coronavirus). In de afgelopen periode heeft onze ervaring geleerd dat het houden van de 1,5 meter afstand in de praktijk niet altijd makkelijk is geweest.

Omdat het onzeker is hoe lang deze situatie nog blijft duren, is het langer uitstellen van fysieke algemene ledenvergaderingen helaas geen optie meer. Momenteel zijn wij met de besturen van de VvE’s waarbij nog geen algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden opnieuw in gesprek over de alternatieven. Dit zal in de vorm zijn van een algemene ledenvergadering op basis van volmachten, digitaal vergaderen of een schriftelijke vergadering.

Aangezien geen fysieke toelichting gegeven kan worden op de agendapunten, gaat er veel voorbereidingstijd zitten in deze alternatieven. Zo dienen de leden vooraf uitgebreider geïnformeerd te worden dan normaal en worden de leden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen die vooraf of uiterlijk tijdens de algemene ledenvergadering beantwoord moeten worden.

Wij zijn ons terdege bewust dat het nemen van deze maatregelen invloed kunnen hebben op het functioneren van onze VvE’s. Zoals eerder genoemd zijn wij echter van mening dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor zowel onze medewerkers als voor de leden van onze VvE’s om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.


Aanpassing dienstverlening vanwege coronavirus

Uiteraard willen wij onze dienstverlening continueren zoals u van ons gewend bent. Wel maken wij enkele aanpassingen in onze dienstverlening om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen. Wat betekent dit nu concreet voor onze dienstverlening?

Bereikbaarheid kantoor
Ons kantoor blijft gewoon tijdens kantoortijden bereikbaar. Wel zullen wij in de komende periode kritisch kijken naar de geplande overleggen en of een bezoek aan ons kantoor noodzakelijk is. Indien dit laatste niet het geval is zullen wij u zoveel mogelijk telefonisch en/of per e-mail te woord staan. Indien een bezoek aan ons kantoor wel noodzakelijk is verzoeken wij u om in ieder geval de hygiënerichtlijnen van het RIVM in acht te nemen: 
– Was/desinfecteer uw handen zodra u binnenkomt; 
– Nies of hoest in de binnenkant van uw elleboog; 
– Was uw handen na gebruik van (bij voorkeur papieren) zakdoekjes; 
– Houd een afstand van minimaal één meter aan en twee meter als u hoest of niest.

Daarnaast zal de personele bezetting van ons kantoor in de aankomende periode minder zijn aangezien onze medewerkers waar nodig thuiswerken. Dit houdt in dat de wachttijden aan de telefoon langer kunnen zijn dan u van ons gewend bent. Uiteraard doen wij er alles aan om u zo snel mogelijk te woord te staan.

Bezoeken op locatie
Vanwege het coronavirus zullen wij voorlopig alleen noodzakelijke bezoeken uitvoeren en overige meldingen zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail afhandelen. Bij een bezoek op locatie zullen wij uiteraard geen medewerkers op pad sturen die enige vorm van ziekteverschijnselen hebben. Bent u zelf verkouden, heeft u hoestklachten of koorts? Geef dit dan op voorhand telefonisch aan zodat de afspraak verzet kan worden. Indien wij bij het betreden van uw woning twijfelen aan uw klachten, zijn wij helaas genoodzaakt om de afspraak alsnog te verzetten.

Wij danken u voor uw begrip.


Eerste VvE in Wageningen richting Nul op de Meter

In 2016 hebben wij de Vereniging van Eigenaars Nolensstraat uit Wageningen aangedragen als pilot-project voor een Nul Op de Meter renovatie van de provincie Gelderland.

Nadat wij in eerste instantie het bestuur enthousiast hadden gemaakt, hebben wij samen met hen en enkele actieve bewoners de hele VvE mee kunnen krijgen in dit mooie maar tijdrovende project.

Nu drie jaar later (na veel inzet van bestuur, actieve bewoners, de procesbegeleider en ons team) is Renolution gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.

Het team van J. Bakker Vastgoedbeheer is trots om, als betrokken partner in innovatief VvE beheer, van dit prachtige project deel uit te mogen maken.

In dit filmpje zijn de werkzaamheden van de eerste week zichtbaar.


Wetsvoorstel VvE’s aangenomen door Eerste Kamer

Het wetsvoorstel met als doel om het functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) op langere termijn te verbeteren is aangenomen door de Eerste Kamer. Eerder werd deze wet al goedgekeurd door de Tweede Kamer.
De wet stelt een verplichte ondergrens vast met betrekking tot de jaarlijkse reservering van VvE’s om ervoor te zorgen dat VvE´s voldoende reserveren voor het toekomstig onderhoud.

Een concrete datum voor het in werking treden van deze wet is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal de wet vanaf 1 januari 2018 in werking treden.

Kortweg hebben VvE’s dan een tweetal opties: een jaarlijkse reservering die is vastgesteld op basis van een gedegen meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of een jaarlijkse reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

Beschikt uw VvE nog niet over een MJOP? Neem dan contact op met ons kantoor voor meer informatie.


Nul op de Meter renovatie (NOM) voor VvE’s

Nul op de Meter (NOM) is een relatief nieuw fenomeen binnen Verenigingen van Eigenaren. Met het toepassen van NOM zullen innovaties nodig zijn die een andere aanpak vragen van een VvE. Dit zijn onder andere, het werken met prestatiecontracten met bouwers, financiering van de VvE en het introduceren van nieuwe concepten van bouwers. Deze innovaties zijn noodzakelijk voor het laten slagen van deze projecten.

Wat is Nul op de Meter?

NOM binnen een VvE kan worden omschreven als een Vereniging van Eigenaren die  evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft voor het gebouw en de individuele huishoudens door  het zover mogelijk reduceren van het energieverbruik. Dit is mogelijk door een upgrade van de woning met onder meer gevelaanpak, isoleren van daken, slimme installaties en eigen energieopwekking.

Prestatieafspraken

Verenigingen van Eigenaren kunnen vooruit kijken door het maken van prestatieafspraken met bouwers. Hierbij komen termijn contracten voor dertig jaar komen aan de orde. Dit vraagt om een andere insteek van uitvoerende partijen. Deze partijen moeten uiteraard deze contracten durven aangaan. Door het samenwerken met uitvoerende partijen kan NOM ook daadwerkelijk worden gerealiseerd bij een VvE.

Financiering

Voorheen was het aangaan van een financiering lastig en risico vol. Met de nieuwe wetswijziging per januari 2017 zijn leden van de VvE slechts aansprakelijk voor de schuld tot het eigen breukdeel. Deze ontwikkeling en nieuwe financieringsmodellen van onder andere het SVN maken het mogelijk de Vereniging van Eigenaren te financieren. Door het aangaan van een financiering kunnen toekomstige onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald worden, waardoor direct een energiebesparing kan worden gerealiseerd. Met de kasstroom die vrijkomt van deze energiebesparing kan de leningsverplichting worden voldaan.

Nul op de Meter in stappen is NOM READY

Uit de eerste pilot projecten blijkt dat het renoveren tot NOM bij een VvE een ingewikkelde stap is. Dit komt doordat bepaalde complexen op dit moment technisch niet geschikt zijn om te  renoveren naar NOM. Daarom is de term NOM-READY bij VvE’s inmiddels een begrip aan het worden. NOM-READY is goede stap in de richting naar NOM en betreft het zoveel mogelijk reduceren van het energieverbruik binnen de Vereniging van Eigenaren om zoals nog op termijn NOM te kunnen realiseren. Het reduceren van energie is mogelijk door onder andere door het aanbrengen van isolatie op de gevels, daken en vervanging van beglazing.

Ofwel het concept Nul op de Meter biedt perspectief voor VvE’s om energie en daarmee kosten te verminderen. Hiermee wordt gewerkt aan de toekomst.  Dit is waar ook binnen J. Bakker Vastgoedbeheer aan wordt gewerkt en tevens de capaciteit in huis heeft om het volledige proces tot Nul op de Meter te begeleiden. Neem contact met ons op voor meer informatie!

 


Subsidie voor Energiebesparing bij VvE’s

Appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 subsidie van het Rijk aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Dit kan via RVO.nl en de voorwaarde is dat u ten minste twee verschillende soorten isolatie gaat toepassen voor energiebesparing. Hierbij valt te denken aan isolatie van de gevel, het dak, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas. De eerste ronde is opengesteld van 15 september tot en met maart 2017, hierin is € 20,5 miljoen beschikbaar.Energiebesparing

Maatregelen in woning of gebouw

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Kortom als u uw hele woning of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen kan een bonus verkregen worden van € 4.000 bovenop de subsidie. Het is erg interessant voor VvE’s om hier naar te kijken gezien het feit dat bij deze bonus bij verenigingen van eigenaren per appartement wordt berekend.

Wat is een Energiezuinig pakket? Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een vraag gestuurd ventilatiesysteem.

Financiering Energiebespaarlening

Om bovenstaande isolatie maatregelen uit te voeren zijn financiële middelen nodig. Vaak kan toekomstig onderhoud naar voren gehaald worden. Hierdoor bespaart men direct op de energielasten en heeft u meer comfort in de woning. Het is mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. De nieuwe subsidie en zo’n Energiebepaarlening zijn te combineren. Ook een combinatie van de rijkssubsidie met bijdragen van een gemeente of provincie is mogelijk.

De Staatscourant publiceerde de regeling ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ op 1 september 2016.

Begeleiding bij Energiebesparing

Het traject richting een energiezuinige woning of VvE vraagt een andere manier van denken, subsidies aanvragen en het overtuigen van alle eigenaren binnen het complex. Ons kantoor is u hiermee graag van dienst. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.


Check je reisverzekering en voorkom verrassingen!

Waarom moet je eigenlijk een reisverzekering afsluiten? Is dat wel noodzakelijk? Deze vragen komen met enige regelmaat voorbij bij ons op kantoor. Om hier inzicht in te geven, is het goed om een test te doen wat voor soort verzekering u nodig heeft. Vul daarom onderstaande tool van wijzer in geldzaken in. Wil je naar aanleiding van de test een reisverzekering aanpassen? Neem dan Contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak. Wij zullen je reisverzekering afstemmen op de gewenste vakantie.
Vakantie

Waarom een reisverzekering afsluiten?

Met een reisverzekering ben je verzekerd tegen materiële schade en letselschade die je tijdens je reis kunt oplopen. De schade die de verzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de door jouw betaalde premie. Daarnaast biedt de reisverzekeraar hulp in het land waar je op vakantie bent en zorgt de verzekeraar er eventueel voor dat je wordt teruggebracht naar Nederland. Dat noemen we repatriëring. Voorkom deze risico’s eenvoudig, ook in het buitenland.

Risico’s in het buitenland

Op de vraag ‘waarom een reisverzekering afsluiten?’ kunnen we als antwoord geven dat je meer en andere risico’s loopt in het buitenland. Je bent in een vreemde omgeving. Verkeersregels zijn soms anders en potentiële risico’s zijn moeilijker in te schatten. Je kunt sneller ziek worden door een andere hygiëne, denk aan voedselvergiftiging. Een tropische infectie of een vervelende bacterie waar je ernstig ziek van wordt zijn tevens risico’s. In dat geval moet je naar een arts of een ziekenhuis. Maar hoe weet je of die betrouwbaar is en of ze wel de juiste diagnose stellen? In dat soort situaties bied de alarmcentrale van je reisverzekeraar concrete hulp. Het afsluiten van een reisverzekering zorgt er ook voor dat je 24 uur per dag, waar ook ter wereld, hulp kunt krijgen van deskundigen op dit gebied.

De belangrijkste verzekerde onderdelen op een reisverzekering zijn:

  • Bagagedekking
  • Medische kosten
  • Hulpverlening alarmcentrale en SOS kosten
  • Repatriëring (terugkeer naar Nederland)

Heb je een vraag over (kortlopende) reisverzekeringen of wil je deskundig advies? Neem dan contact met ons op:

 


VvE Landgoed van Schothorst kiest voor J. Bakker Vastgoedbeheer

Vanaf 1 juli 2016 mogen wij VvE Landgoed Van Schothorst te Lunteren verwelkomen binnen onze klantenkring.
Het betreft een Rijksmomumentaal complex bestaande uit elf exclusieve appartementen en één vrijstaande woning.

VvE als Rijksmonument

Eén van de voordelen van een VvE als rijksmonument is de jaarlijkse subsidie vanuit de gemeente en het rijk voor onderhoudskosten. Daarnaast kunt u als belastingplichtige eigenaar van een rijksmonument de kosten voor het onderhoud van uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen. Aan deze persoonsgebonden aftrek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de aftrekbare kosten verminderd met eventueel ontvangen subsidies, het bedrag dat als verzekeringsuitkering bij schade wordt ontvangen en andere tegemoetkomingen. Als eigenaar kunt u 80% van de drukkende onderhoudskosten fiscaal verrekenen, de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten.

VvE Landgoed Van Schothorst

VvE Landgoed Van Schothorst

Naast dit prachtige en exclusieve monumentale complex in Lunteren hebben wij meerdere (rijks-) monumentale VvE’s in beheer in o.a. Wageningen, Bennekom en Arnhem. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.


VvE’s met Energie

Verenigingen van Eigenaren zijn een van de sleutels tot het verduurzamen van de bestaande gemeenschap. VvE’s met Energie is het woord van de toekomst bestendige VvE. Dhr. Kees Oomen (directeur VvE Belang) gaf vandaag op de informatiebijeenkomst in het Gelredome aan dat de toekomst van Verenigingen van Eigenaren duurzaam moet zijn.

Duurzame toekomst voor VvE’s met Energie

Landelijk heeft het ministerie van binnenlandse zaken aangegeven dat er meer duurzame energie in Nederland moet komen. De landelijke kaders hiervan zijn echter nog onduidelijk, maar dienen verder invullen te krijgen binnen de verschillende provincies. J. Bakker Vastgoedbeheer is nauw betrokken bij de invulling van deze kaders op provinciaal niveau door onder andere mee te denken in het uitvoeringsplan van het Gelderse energie akkoord. Binnen dit uitvoeringsplan wordt onder andere aandacht geschonken aan een Gelders energieloket, 0 op de meter renovaties en de gehele problematiek omtrent VvE’s met Energie. Om uiteindelijk tot een goede besluitvorming voor de VvE te komen en het gewenste eindresultaat, zullen een aantal stappen moeten worden genomen om de VvE te verduurzamen.

Stappen verduurzamen VvE’s

Binnen de stappen om een VvE te verduurzamen is een belangrijk punt de besluitvorming van de VvE. Hoe krijg je mede(bestuurs)leden zover om enthousiast te worden voor het verduurzamen van de VvE? De besluitvorming dient in meerdere stappen genomen te worden, om te beginnen met een algehele informatiebijeenkomst onder het genot van een kopje koffie of thee. Een verdere tweede fase zal iets concreter moeten zijn met daarin de onderbouwing van de plannen en tot slot het financiële plaatje. Ook dit laatst financiële plaatje is van belang om uiteindelijk de energiebesparing te realiseren en uit te voeren.

Het Financiële plaatje

Zoals genoemd is het van belang dat naast de besluitvorming ook het financiële plaatje geregeld wordt. Door het Nationaal Energiebespaarfonds(NEF) is dit jaar een lening opengesteld voor verduurzamingsmaatregelen binnen VvE’s. Middels deze lening kan de VvE toekomstig onderhoud naar voren halen en energie investeringen verrichten met middelen van derden tegen een gunstig rente percentage. Doordat het mogelijk is geworden om geld te lenen voor VvE’s kan daadwerkelijk de VvE energie besparende investeringen door voeren na een goede besluitvormingsprocedure.

Investeringen in energiebesparende maatregelen?

Ben je betrokken bij een VvE middels het bestuur of als lid en enthousiast geworden naar aanleiding van bovenstaande?  Neem dan snel contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken met betrekking tot het verduurzamen van VvE’s. Wij helpen graag mee in het besluitvormingsproces en helpen de VvE verder met de daadwerkelijke realisatie.


Investeren in Energiezuinige appartementen

In het Financieel Dagblad heeft directeur Kees Oomen van de organisatie VvE Belang vandaag een interessante visie geschreven op het investeren in het Energiezuinig maken van appartementen.

De afgelopen weken hebben wetenschappers, politici, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties de Nederlandse regering opgeroepen om naar aanleiding van de uitspraak in de Urgenda-zaak serieus werk te maken van het verlagen van de CO2-uitstoot. Willen we de gewenste 25% CO2-verlaging echter halen, dan moeten we meer aandacht hebben voor oplossingen die écht werken. Daarom moet de regering serieus werk maken van energiezuinige woningen.

Er lijkt wel enig besef te zijn van het belang van verduurzaming van gebouwen: in het Energieakkoord krijgt het onderwerp nadrukkelijk aandacht én een eigen hoofdstuk. Toch lijkt de aandacht in de media en bij politici vooral te liggen bij het opwekken van duurzame energie zoals windmolenparken en juist te weinig bij energie-efficiëntie.

Nederlandse woningen doen het — wat energiezuinigheid betreft — slecht en appartementen, een kwart van alle particuliere woningen in Nederland, bungelen zelfs onderaan. Deze onnodige milieuvervuiling en energieverspilling is zo goed als onzichtbaar. Geen dikke rookpluimen zoals bij kolencentrales of walmende diesels in de file; hooguit een tegenvallende energierekening.

De impact is echter enorm. Energieonderzoek Centrum Nederland becijferde eerder dat als alle appartementen in de Verenigingen van Eigenaren in Nederland twee energielabelsprongen zouden maken — bijvoorbeeld van energielabel D naar B — dat een energiewinst zou opleveren van 11 petajoule. Dit is ruim 3 miljard kWh, evenveel als het stroomverbruik van 1 miljoen huishoudens jaarlijks!

De benodigde investering hiervoor wordt geschat op eenmalig 4 miljard euro. Vergelijk dat eens met de 18 miljard euro die naar schatting de komende 15 jaar nodig is voor windmolenparken op zee om jaarlijks iets meer dan het dubbele aan energie op te wekken.

Het energiezuinig maken van appartementen betekent dat buren gezamenlijk, via de Vereniging van Eigenaren (VvE), moeten investeren in bijvoorbeeld betere muurisolatie, een gezamenlijke stookinstallatie of een geïsoleerd dak. Een mooie bijkomstigheid is dat het investeren in het zuiniger maken van appartementen zal leiden tot veel werk voor het midden- en kleinbedrijf. Glaszetters en cv-installateurs zullen aan de bak moeten. Dit komt bovenop een jaarlijkse besparing op energiekosten van zo’n 660 miljoen euro (bij een kWh-prijs van 22 cent). Het is overduidelijk dat investeren in het energiezuiniger maken van appartementen effectief, efficiënt en zelfs winstgevend is.

Het gaat echter niet vanzelf. Verduurzaming binnen de VvE’s komt nauwelijks van de grond. Hoe duidelijk de besparing ook moge zijn en hoe snel deze ook kan worden terugverdiend, het gezamenlijk investeren blijkt een zeer moeizaam proces. Sommigen hebben er geen zin in omdat het te veel werk is, anderen vinden het niet nodig omdat zij er slechts een paar jaar (willen) wonen, en weer anderen weten simpelweg niet dat het mogelijk is.

Gezien de enorme, lonkende besparing van 11 petajoule is het niet meer dan logisch dat de rijksoverheid een stap extra zet. Appartementseigenaren en de ongeveer 121.000 VvE’s hebben stimulering en ondersteuning nodig. Alleen op die manier kunnen besparingsmogelijkheden makkelijker geïdentificeerd worden en kunnen haalbare plannen worden opgesteld en uitgevoerd.

Dat is niet alles. Verlaag bijvoorbeeld de btw op arbeid voor het nemen van de energiebesparende maatregelen naar 6% of introduceer financiële prikkels, bijvoorbeeld subsidie voor ingrepen die woningen zuiniger maken naast het aanbieden van laagrentende leningen. Investeren in energiezuinige appartementen is efficiënt, goedkoop en winstgevend. Daar kan geen windmolenpark tegenop.


Bron: Financieel dagblad


‘Onze’ vierdaagse-lopers vandaag langs ‘Wageningen in Elst’

Vandaag liepen ‘onze’ vierdaagse-lopers door een ‘stukje Wageningen in Elst’.

Samen met de burgemeester en wethouder van Wageningen, Geert van Rumund en Han ter Maat, zijn ze op de foto gegaan.

Op naar dag twee!

Vierdaagse_Nijmegen

 

Vierdaagse_Nijmegen_1


Sponsor Nijmeegse Vierdaagse lopers

nw

 

De Wageningers Hans Kok, Bert Hendriksen en Hennie Hendriksen lopen volgende week de 99e Nijmeegse Vierdaagse.
Afgelopen donderdagmiddag overhandigde Peter Wondergem, directeur van J. Bakker Vastgoedbeheer; specialist in VvE Beheer, de sponsorshirts.
Door het dragen van de shirts zijn wij als VvE Beheerder vier dagen lang zichtbaar in Nijmegen en omgeving.
Namens ons hele team: Heel veel succes gewenst in het mooie Nijmegen en omgeving!

 


BTW verlaging VvE’s tot juni 2015

In het nieuws: “VvE’s betalen ten onrechte teveel BTW”, maar dat geldt uiteraard niet voor de VvE’s die J. Bakker Vastgoedbeheer de administratie laten verzorgen…..

(meer…)


Alle VvE’s duurzaam middels Groene Stroom

J. Bakker Vastgoedbeheer beheert de appartementencomplexen voor ruim honderd Verenigingen van Eigenaars in en rond Wageningen. Door namens al die VvE’s in onderhandeling te gaan met stroomaanbieders, konden ze een voordelig raamcontract voor groene stroom afsluiten, goedgekeurd door klimaatbureau Hier.nu.

(meer…)


Blijf op de hoogte van ons kantoor via Facebook

Vanaf heden is ons kantoor via Facebook te vinden. Via onze pagina kunt u gemakkelijk op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Door ons te liken verschijnen onze posts automatisch in uw tijdlijn.


Zorgverzekering vergelijken

Aan het einde van het jaar heeft u de mogelijkheid van zorgverzekering te veranderen. Als verzekeringstussenpersoon maken wij gebruik van deZorgverzekeringsadviseur.nl om u te adviseren over een zorgverzekering die bij uw persoonlijke situatie past. Zorgverzekering vergelijken, doe het zelf!

(meer…)


Duurzame energie voor uw VvE

Ons kantoor heeft een brief van Stichting Zonne-energie Wageningen aan Mark Rutte en Diederik Samsom mede ondertekend. Hierin wordt hen gevraagd de energiewetgeving ten aanzien van duurzame energie te herzien.

(meer…)


Belastingaangifte aandeel reservefonds VvE

Iedere eigenaar die deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaars (VvE) heeft automatisch een aandeel in het reservefonds en daardoor een aandeel in het vermogen van de VvE.

(meer…)


Stichting Zonne-energie Wageningen

Ons kantoor is toegetreden tot de Raad van Advies van Stichting Zonne-Energie Wageningen.

(meer…)


Bankrekening VvE

Naar aanleiding van een artikel uit de Telegraaf (d.d. 22 februari 2012) over het faillissement van een andere vastgoedbeheerder krijgen wij veel vragen van bezorgde eigenaars over de bankrekeningen van de Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Het gaat dan voornamelijk om de vraag op welke bankrekening de gelden van de VvE’s ondergebracht zijn.
(meer…)


Lekkages bij uw vve, voorkomen is beter!

Maak uw balkon- en galerij- afvoeren schoon dit voorkomt vervelende lekkages!

(meer…)


VvE inschrijving bij de kamer van koophandel

Vanaf maart 2009 moeten VvE’s zich inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

VvE inschrijving bij de kamer van koophandel

Vanaf maart 2009 moeten VvE’s zich inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Bestaande VvE’s hebben echter tot 31 december 2009 de tijd om zich in te schrijven.
De reeds bestaande VvE’s zullen automatisch door de Kamer van Koophandel worden aangeschreven. Klik hier voor meer informatie van de Kamer van Koophandel.